VOORWAARDEN ACTIE ‘Leeuwinnen Academy’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Leeuwinnen Academy, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: ‘Unilever’.

Deze promotionele Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. U verstrekt uw gegevens aan Unilever en niet aan Facebook/Instagram.

 

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist. 

2. Deelname aan de Actie is gratis. 

3. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op: [https://www.calve.nl/leeuwinnenacademy/actievoorwaarden.html] 

4. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5. Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.

6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

 

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen? 

1. Deze actie loopt van 25 april 2020 t/m 10 mei 2020. 

2. In de periode van 25 april tot 6 mei wordt er elke dag minimaal een video, van een challenge, op het Instagramkanaal van Calve Pindakaas geplaatst. 

3. Het totaal aantal challenges dat wordt geplaatst op het officiële Instagramkanaal van Calve Pindakaas, @calvepindakaasofficial, is twaalf. 

4. Ouders van jongeren onder de 18 jaar kunnen hun kinderen laten deelnemen aan de Actie door, in de aangegeven periode, een challenge na te doen, te filmen en te uploaden op Instagram met de tag @calvepindakaasofficial, het officiële Instagramaccount van Calve Pindakaas of te reageren in de comments op Facebook van de desbetreffende uitdaging (Dit kan veranderd worden wanneer anders wordt besloten)

5. Door het taggen van Calve Pindakaas in uw video van de challenge accepteert u de algemene actievoorwaarden en de privacyverklaring. (Met Julia bespreken waar we de privacyverklaring kunnen vinden)

6. U kunt per challenge een keer meedoen met de Actie. Hieraan zit een limiet van 12 keer deelnemen verbonden.

7. U kunt in totaal maximaal 1 keer als winnaar worden uitgeroepen. Er wordt 1 video per uitdaging gekozen als winnaar. In totaal komt het aantal winnaars op 12, voor 12 uitdagingen. 

 

Artikel 3 Prijzen

1. 12x gesigneerde bal met handtekeningen van de OranjeLeeuwinnen (waarde EU175,- bruto) Totaalbedrag van EU2100,- bruto. Max 1 bal per winnaar/deelnemer. 

2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

3. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) worden bepaald door een deskundige jury. De desbetreffende jury zal, indien mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur na de desbetreffende challenge en uiterlijk 12 mei de winnaar(s) van de actie bepalen. Daarbij let men op originaliteit, creativiteit en inventiviteit van de videos. 

2. Een winnaar wordt bekend gemaakt, na overleg met Calve Pindakaas, in de highlights op de officiële Instagrampagina van Calve Pindakaas of in de reactie de post op Facebook. Er wordt per uitdaging 1 winnaar gekozen, dit kan van de Instagram of Facebook zijn. 

3. Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website). 

4. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na bekendmaking van de winnaar(s) is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever. 

5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.

2. Indien voor deelname aan deze Actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeert u dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake. 

3. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

- de door haar uitgekeerde prijzen;

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

- het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 6 Auteursrechten en medewerking

1. Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

2. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

 

Artikel 7 Persoonlijke gegevens

1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).

2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.

 

Artikel 8 Rechten Unilever

1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 9 Contact/Klachten

1. Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken: 

- Via de chat van @calvepindakaasofficial van Instagram

- Via de chat van Calve Pindakaas ( https://www.facebook.com/Calv%C3%A9-Pindakaas-37356383666/)

 

Artikel 10 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.