VOORWAARDEN ACTIE ‘jumbo-visma wielertenue’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Jumbo-Visma Wielertenue, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: ‘Unilever’. 

Artikel 1 Algemeen

1.     Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

2.     Deelname aan de Actie is gratis.

3.     Deze actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.calve.nl/Jumbo-Visma-tenue.html

4.       Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5.       Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.

6.       Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

 

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen? 

1.     Deze Actie loopt van 24 augustus 2020 t/m 8 September 2020.

2.     Deelname aan de Actie kan door twee Calvé Pindakaas producten te kopen. Daarna de bon uploaden op de aangegeven webpagina. 

 

Artikel 3 Prijzen

1.     De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijzen                                                              

aantal

contante waarde      

totale contante waarde

[Replica Racetenue]

[20]

€  [129,98]

€  [2599,60]

 

     
       


Totaal aantal:               [20]                              Totale contante waarde:              [2599,60]

De deelnemer aan de Actie maakt kans op een replica wielertenue, bestaande uit een een shirt en bibshort, gesigneerd en met eigen naam van het team Jumbo-Visma.

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € [2599,60].

De prijzen worden ter beschikking gesteld door Unilever.

2.     Alleen deelnemers die in de Actieperiode op de juiste wijze en conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

3.     Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en bij weigering (of vanwege een andere reden van niet-uitreiking) van een prijs vervalt deze aan Unilever.

4.     Als over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting moet worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1.     De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald op uiterlijk 16 september 2020. De selectie van de unieke winnende codes en de daaraan verbonden prijzen vindt plaats door middel van een trekking door een onpartijdige derde die aan deze Actie voorafgaat.

2.     Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).

3.     Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na bekendmaking van de winnaar(s) is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.

4.     Indien u een prijs heeft gewonnen omdat u een winnende code heeft (bijvoorbeeld op een wikkel of product) moet u deze aan Unilever kunnen tonen. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is vervalt uw recht op de prijs direct.

5.     Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.     U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.

2.     Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

        de door haar uitgekeerde prijzen;

        het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

        het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 6 Auteursrechten en medewerking

1.     De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

2.     Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

 

Artikel 7 Persoonlijke gegevens

1.     Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).

2.     Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.

3.     Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever. 

 

Artikel 8 Rechten Unilever

1.     Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2.     In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 9 Contact/Klachten

1.     Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:

        Per e-mail: consumer.service@unilever.com

        Via de chat van @calvepindakaasofficial van Instagram

        Via de chat van Calve Pindakaas Facebook ( https://www.facebook.com/Calv%C3%A9-Pindakaas-37356383666/)

Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en u meent dat de Actie niet voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

Artikel 10 Diversen

1.     Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2.     Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

3.     Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

4.     Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.