Duurzaamheid

Daarnaast staat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel. Aspecten gekoppeld aan duurzaamheid worden zorgvuldig gecontroleerd. Helaas is het ons tot op heden nog niet gelukt om pinda’s van deze specificatie Rainforest Alliance gecertificeerd te krijgen. Daarom werken we nu al 7 jaar samen met onze Argentijnse pindaboeren toe naar volledig duurzame teelt en we doen dit volgens de regels van de Unilever Sustainable Agriculture code (SAC).

 

WAT IS DE UNILEVER SUSTAINABLE AGRICULTURE CODE?

Een pinda is duurzaam geteeld volgens de Unilever Sustainable Agriculture Code (SAC) wanneer aan 11 sociale, economische en milieu indicatoren wordt voldaan. Er zijn regelmatige en strenge controles of deze richtlijnen worden nageleefd.

In de Duurzame Landbouwcode, de Unilever Sustainable Agriculture Code (SAC), heeft Unilever haar richtlijnen voor duurzame landbouw vastgelegd. De SAC staat garant voor een manier van werken die beter is voor het milieu en de arbeidsomstandigheden van boeren en vergroot daarnaast de opbrengsten per hectare. In de Code zijn 11 duurzaamheidsindicatoren opgenomen waaraan boeren worden getoetst. Dit zijn:

Secondary Image

Reductie van landbouwchemicaliën en brandstoffen

 Landbouwchemicaliën (kunstmest/pesticiden) en brandstoffen dienen zo efficiënt mogelijk te worden gebruikt om het milieu zo min mogelijk te belasten.

 

 

 

 

 

 

Secondary Image

Waardeketen en lokale economie

Ieder onderdeel van de waardeketen dient winstgevend te zijn, ook voor boeren. Unilever is actief betrokken bij initiatieven die erop zijn gericht productkwaliteit en opbrengst te verhogen.

 

 

 

 

 

 

Secondary Image

Maatschappelijk en menselijk kapitaal

Aan de basis van duurzame landbouw en veeteelt staan gepassioneerde mensen. Mensen die het als een uitdaging zien om natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken, die overtuigd zijn van de voordelen van duurzame landbouw en over de kennis beschikken om de principes ervan in te voeren en te bewaken.

 

Secondary Image

Water optimalisatie

Een derde van alle landen in de wereld heeft te kampen met waterproblemen. Als we nú geen maatregelen nemen, zal dat aantal alleen nog maar toenemen. Onze richtlijnen voor duurzame landbouw schrijven voor dat boerderijen water uit duurzame bronnen gebruiken en er efficiënt mee omspringen. Schone, natuurlijke (drink)watervoorraden moeten bovendien behouden blijven.

 

Secondary Image

Dierenwelzijn

Vijf ‘vrijheden’ vormen de basis voor het onderdeel Dierenwelzijn in onze Code, waaronder vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding; vrij zijn van ongemak, pijn, verwondingen en ziekte; vrij zijn om normaal gedrag te vertonen; en vrij zijn van angst en leed.

 

 

 

 

 

Secondary Image

Biodiversiteit

Boeren die werken voor Calvé verbouwen hun gewassen zonder het natuurlandschap of de flora en fauna te schaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary Image

Zorg voor de grond

Een gezonde bodem is letterlijk en figuurlijk een ‘grondprincipe’. Wij vragen van de voor Calvé werkende boeren een duurzaam bodembeheer en aandacht voor natuurbehoud om ook in de toekomst bodemgezondheid te behouden. Want een goed bodembeheer draagt bij aan kwalitatief betere en grotere oogsten.

 

Secondary Image

Training

Wij willen de kennis, opleiding en het zelfvertrouwen van boeren vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary Image

Afval

Wij vragen boeren hun afvalstromen te optimaliseren – van inkoop en scheiding tot afvoer – wat bovendien tot kostenreductie leidt. Afvalstromen dienen te worden afgevoerd op een manier die het milieu, de werknemers en de kinderen op een boerderij beschermt.

 

 

 

Secondary Image

Energie en broeikasgassen

Wij vinden het belangrijk dat boeren de mogelijkheden zien én benutten om energieverbruik op een boerderij omlaag te brengen en uit duurzame bronnen te betrekken. Bijvoorbeeld door gebruik van efficiëntere machines en minder pesticiden/kunstmest en door het energieverbruik tijdens irrigatie terug te dringen.

Secondary Image

Voortdurende verbetering

Voortdurende verbetering: Het bevorderen van duurzame landbouw is een continu proces. We zullen ons blijven inzetten voor steeds betere landbouwmethodes die de behoeften van mensen, onze planeet en het maken van winst met elkaar in balans houden.

 

 

De Unilever Duurzame Landbouwcode (SAC) is hier te vinden:

LEZEN

 

IS DUURZAAM HETZELFDE ALS BIOLOGISCH?

Duurzaam is niet hetzelfde als biologisch. De criteria voor duurzame landbouw zijn breder dan die voor biologische landbouw. Duurzame landbouw richt zich zowel op het gewas als het milieu, maar ook op de levensstandaard van de mensen die de gewassen telen.

De biologische productiemethode is ‘gecertificeerd’, terwijl Unilevers Sustainable Agriculture Code vereist dat leveranciers zich voortdurend verbeteren ten aanzien van maatschappelijke, economische en ecologische agenda’s.