Aanvullende actievoorwaarden “Calvé Win Sportieve prijzen actie”

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Calvé Win Sportieve prijzen actie” (“Actie”) wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: “Unilever” in samenwerking met Tessa B.V. ("Tessa", "wij" of "onze"), gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66706149. Deze Actie op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook. U verstrekt aldus uw persoonsgegevens aan Tessa en niet aan Facebook.

Artikel 1 Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
 2. Medewerkers van Unilever en Tessa die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever en Tessa ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 3. Er wordt slechts één prijs per winnaar toegekend.
 4. Deelname aan de Actie is gratis.
 5. Door deelname van de Actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de algemene actievoorwaarden, de gebruikersvoorwaarden en de onderhavige aanvullende actievoorwaarden. De deelnemer verklaart tevens akkoord te zijn met de algemene actievoorwaarden, de aanvullende actievoorwaarden, de gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring zoals opgenomen op (“Actiewebsite”).
 6. Calvé Win Sportieve Prijzen actie is een  initiatief van de Calvé in samenwerking met de KNVB.

Artikel 2 Persoonsgegevens

 1. Om mee te kunnen doen aan de Actie dient u een Geldige Kassabon te uploaden en een Tessa-account aan te maken.
 2. In het kader van de Actie dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken aan Tessa: naam, achternaam en email adres
 3. Tessa zal de persoonsgegevens verwerken in opdracht van Unilever en in overeenstemming met de door Unilever bepaalde doeleinden, bewaartermijnen en instructies. Tessa is in het kader van de Actie en op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dan ook aan te merken als een verwerker en Unilever als verwerkingsverantwoordelijke.
 4. In het kader van de uitvoering van de Actie dient Tessa bepaalde persoonsgegevens te delen met Unilever. Tessa zal uitsluitend die persoonsgegevens met Unilever delen die ter uitvoering van de Calvé-actie noodzakelijk zijn om gedeeld te worden.
 5. De persoonsgegevens die niet in het kader van de uitvoering van de Calvé-actie gedeeld dienen te worden met Unilever, zullen alleen met Unilever, dan wel overige derden, gedeeld worden, nadat u hiervoor uw expliciete toestemming heeft verstrekt.
 6. U garandeert dat alle u verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 7. Unilever en Tessa verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens conform de geldende en toepasselijke privacywet- en regelgeving. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie: https://www.tessa.company/privacyverklaring/

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze Actie loopt van 2 september 2019 tot en met 6 oktober 2019.
 2. Men kan deelnemen aan de Actie door twee Calvé Pindakaas producten te kopen tot en met 6 oktober 2019.
 3. Upload in deze periode uw Geldige Kassabon op:  https://promoties.tessa.company/Doe-mee-en-win-te-gekke-prijzen!
 4. Na het accepteren van de algemene actievoorwaarden, de aanvullende actievoorwaarden, de gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring, het scannen en uploaden van een Geldige Kassabon en het aanmaken van een Tessa-account ontvangt u automatisch een lot voor uw deelname op het opgegeven e-mailadres.
 5. U kunt meerdere malen meedoen met de Actie, met meerdere loten. Hieraan zit een limiet van 10 keer deelnemen verbonden.
 6. Per Geldige Kassabon kunt u maximaal 1 prijs krijgen.
 7. Winnaars worden bekend gemaakt op 7 oktober. Winnaars van de wedstrijd tickets zullen de kaartjes per email ontvangen.
 8. Winnaars van de wedstrijd tickets zullen de toegangskaarten per email ontvangen.
 9. Winnaars van de fysieke prijzen zullen gevraagd worden om hun adres te delen zodat deze toegestuurd kan worden.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaars van de Actie zal/zullen willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald op maandag 7 oktober 2019.
 2. Met de winnaars van de Actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op de Actiewebsite).
 3. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de Actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
 4. Indien u een prijs hebt gewonnen omdat u een winnend lot hebt (bijvoorbeeld op een wikkel of product) dient u deze aan Unilever te kunnen tonen. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, vervalt direct uw recht op de prijs.
 5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen

 1.  ·       2x 50 toegangkaarten voor de EK-Kwalificatie wedstrijd in het Philips Stadion te Eindhoven op 8 oktober OranjeLeeuwinnen - Rusland.
  ·       2x 50 toegangkaarten voor de EK-Kwalificatie wedstrijd in GelreDome Arnhem op 12 november OranjeLeeuwinnen – Slovenië.
  ·       10 unieke voetballen
  ·       3 unieke shirts
  ·       10 KNVB Gymtassen met KNVB Bidon
 2. Indien wij u niet kunnen bereiken zullen we telefonisch contact met u opnemen.
 3. Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de algemene actievoorwaarden, de aanvullende actievoorwaarden en gebruikersvoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
 4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Tessa.
 5. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen, zal Tessa deze belasting voldoen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 2. Tessa is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - :

        de door haar, uitgekeerde prijzen;

        het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

        het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking

Indien u de winnaar van een prijs bent, geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en /of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze Actie. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

Artikel 8 Rechten Unilever

 1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9 Contact/Klachten

 1. Als u vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze Actie, neem dan contact met ons op: vraagraak@tessa.company
  Na ontvangst van uw klacht neemt Tessa zo spoedig mogelijk contact met u op.
 2. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.